GENOCANYON

Developers

Qiongshi Lu1, Yiming Hu1, Jiehuan Sun1, Yuwei Cheng2, Kei-Hoi Cheung2,3, Hongyu Zhao1,2

 

1Department of Biostatistics, Yale School of Public Health, New Haven, CT, USA

2Program of Computational Biology and Bioinformatics, Yale University, New Haven, CT, USA

3Yale Center for Medical Informatics, Yale School of Medicine, New Haven, CT, USA